Current Vacancies

Band 6 SMS Nurse - HMP Berwyn

Band 6

Main area
Substance Misuse
Grade
Band 6
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-HMP-NMR026-0218
Site
HMP Berwyn
Town
Wrexham
Salary
£26,566 to £35,578 per annum
Closing
26/02/2018 23:59

If you are successful and short listed for interview you will be contacted by E-MAIL using the address with which you registered. Please ensure you check your email account regularly.

Please provide full email contact details for all referees within your application form. Failure to provide full contact information may result in significant delays in processing your application.

All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English

Bydd pwyntiau 1,2, 3 a 4 ar Fandiau Cyflog AdN 1 a 2 yn cael eu haddasu i £16,132 i adlewyrchu corffori’r cyflog byw, i ddechrau ar 1 Ionawr 2016

With effect from 1st January 2016 points 1,2,3 and 4 on AfC Pay Band 1 and Pay Band 2 will be adjusted to £16,132 to reflect the incorporation of the living wage

SUBSTANCE MISUSE NURSE (BAND 6)
HMP BERWYN, WREXHAM, NORTH WALES
£26,566 to £35,578 PER ANNUM
37.5 HOURS PER WEEK

We have an excellent opportunity to help develop the Substance Misuse Services within a brand new prison in partnership with the National Offender Management Service (NOMS). Opened in February 2017 this Category C male training prison, with a remand facility, will have a capacity of 2,106.

HMP Berwyn is being developed with a strong rehabilitative culture at its heart. The key values being built into all areas are to value each other and celebrate achievements, act with integrity and always speak the truth, look to the future with ambition and hope, uphold fairness and justice in all we do, embrace welsh language and culture and to stick at it!

You will carry out core duties along with your colleagues from three services, as well as providing a service in your own specialised area. You will also be responsible for providing support to your Team Leader in the management and supervision of the work of the Band 5 Nurses and Healthcare Support Workers in your team.

It is essential that you are a Registered Nurse, and have nursing experience in the service you are applying for. There will be an opportunity to rotate between services.

You will have excellent organisational skills and an ability to problem solve multiple issues within a fast-paced custodial context.

Once the prison is open you will be responsible for:

- Supporting the Team Leaders in providing high quality, evidence based health care through clinical audit, education and development of staff through appraisal
- Working closely with the Primary Care, Mental Health and Substance Misuse Teams, and all other health providers to ensure the delivery of a fully integrated service
- Working in partnership with HMP Berwyn to support the reducing re-offending agenda

Please note that any offer of employment will be subject to the successful receipt of enhanced DBS and prison vetting clearances.

HELPING PEOPLE TO CHANGE FOR THE BETTER

NYRS CHAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU (BAND 6)
HMP BERWYN, WRECSAM, GOGLEDD CYMRU
£26,566 - £35,578 y flwyddyn
37.5 AWR YR WYTHNOS

Mae gennym cyfle ardderchog i helpu i ddatblygu Gwasanaeth Chamddefnyddio Sylweddau mewn carchar newydd sbon mewn partneriaeth â Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS). Agorwyd ym mis Chwefror 2017, mae gan y carchar hyfforddi gwrywod Categori C hwn gapasiti o 2,106, ynghyd â chyfleuster remand.

Mae HMP Berwyn yn cael ei ddatblygu gyda diwylliant adsefydlu cadarn wrth ei wraidd. Y gwerthoedd allweddol sy'n cael eu hymgorffori ym mhob ardal yw gwerthfawrogi ein gilydd a dathlu cyflawniadau, gweithredu'n onest a siarad y gwir bob amser, edrych i'r dyfodol gydag uchelgais a gobaith, cadw at degwch a chyfiawnder ym mhopeth a wnawn, cofleidio diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg ac i ddal ati!

Byddwch yn cyflawni dyletswyddau craidd ynghyd â'ch cydweithwyr o'r tri gwasanaeth, yn ogystal â darparu gwasanaeth yn eich maes arbenigol eich hun. Byddwch hefyd yn gyfrifol am roi cymorth i Arweinydd eich Tîm o ran rheoli'r broses o oruchwylio gwaith y Nyrsys Band 5 a'r Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd yn eich tîm.

Mae'n hanfodol i chi fod yn Nyrs Gofrestredig, ac â phrofiad o nyrsio yn y gwasanaeth rydych yn gwneud cais ynddo. Bydd cyfle i gylchdroi rhwng gwasanaethau. Os oes maes gwasanaeth penodol sy'n well gennych, nodwch hynny yn eich cais.

Bydd gennych sgiliau trefnu ardderchog a'r gallu i ddatrys problemau lluosog mewn cyd-destun carchar cyfnewidiol.

Unwaith y bydd y carchar yn agor, byddwch yn gyfrifol am:

 Gefnogi Arweinwyr y Tîm o ran rhoi gofal o ansawdd uchel wedi'i seilio ar dystiolaeth trwy archwilio clinigol, addysg a datblygu staff trwy arfarnu
 Gweithio'n agos gyda Thimau Gofal Cychwynnol, Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau, a'r holl ddarparwyr iechyd eraill i sicrhau bod gwasanaeth cwbl integredig yn cael ei ddarparu
 Gweithio mewn partneriaeth â HMP Berwyn i ategu at leihau'r agenda aildroseddu

Nodwch y bydd unrhyw gynnig cyflogaeth yn amodol ar dderbyn gwiriad manylach yn llwyddiannus gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a phrosesau fetio'r carchar.

YN HELPU POBL I NEWID ER GWELL

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesStonewall Health ChampionsMindful employer.  Being positive about mental health.Age positiveDisability confident employerCore principlesTime to change

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

If you wish to discuss this vacancy in more detail please contact Jo Hudson, Team Leader, Substance Misuse on 01978 523500

Os byddwch am drafod y swydd wag hon yn fanylach, cysylltwch â Jo Hudson, Arweinydd Tîm Camddefnyddio Sylweddau ar 01978 523500