Current Vacancies

Physiotherapist

Band 6

Main area
Physiotherapy
Grade
Band 6
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-HMP-AHP001-0218
Site
HMP Berwyn
Town
Wrexham
Salary
£26,566 to £35,578 per annum
Closing
25/02/2018 23:59

If you are successful and short listed for interview you will be contacted by E-MAIL using the address with which you registered. Please ensure you check your email account regularly.

Please provide full email contact details for all referees within your application form. Failure to provide full contact information may result in significant delays in processing your application.

All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English

Bydd pwyntiau 1,2, 3 a 4 ar Fandiau Cyflog AdN 1 a 2 yn cael eu haddasu i £16,132 i adlewyrchu corffori’r cyflog byw, i ddechrau ar 1 Ionawr 2016

With effect from 1st January 2016 points 1,2,3 and 4 on AfC Pay Band 1 and Pay Band 2 will be adjusted to £16,132 to reflect the incorporation of the living wage

CLINICAL PHYSIOTHERAPIST (BAND 6)

HMP BERWYN, WREXHAM, NORTH WALES

£26,566 – £35,578 per annum (Full and Part Time Hours Available)

37.5 HOURS PER WEEK

This is an excellent opportunity to be part of a new and developing Clinical Therapies Team within a brand new prison in partnership with Her Majesty’s Prison and Probation Service (HMPPS).  Opened in February 2017 this Category C male training prison, with a remand facility, will have a capacity of 2,106.

We are looking for an experienced and skilled Physiotherapist with a broad range of skills. The successful candidate will have significant proven post-graduate specialist level clinical competencies, and able to manage varied and complex cases that could present amongst the Prison population.  You will have excellent organisational skills and an ability to problem solve multiple issues within a fast-paced custodial context.

You must have a degree in Physiotherapy, active HCPC registration and evidence of robust and consistent CPD.

You will be responsible for:

 • Provision of physiotherapy assessments and treatments; individualised therapeutic treatment programmes for a specialised caseload, working in the prison and potentially in community resettlement sites.
 • Working closely and communicating with the individual, prison officers and potentially family/ ‘carers’ and with multidisciplinary and multiagency teams.
 • Training and supervising health service staff but also prison officers and members of the multidisciplinary and multiagency team who support ‘physiotherapy programmes’.
 • You may work as a lone practitioner with support from security procedures and prison staff, peer group and team leader.
 • Working to evidence-based principles, current best practice, specialist skills and clinical reasoning

HMP Berwyn is being developed with a strong rehabilitative culture at its heart.  The key values being built into all areas are to value each other and celebrate achievements, act with integrity and always speak the truth, look to the future with ambition and hope, uphold fairness and justice in all we do, embrace welsh language and culture and to stick at it!

 HELPING PEOPLE TO CHANGE FOR THE BETTER

Please note that any offer of employment will be subject to the successful receipt of enhanced DBS and prison vetting clearances.

FFISIOTHERAPYDD CLINIGOL (BAND 6)

HMP BERWYN, WRECSAM, GOGLEDD CYMRU

£26,302 – £35,225 y flwyddyn

37.5 AWR YR WYTHNOS

Mae hwn yn gyfle ardderchog i fod yn rhan o Dîm Therapïau Clinigol newydd ac sy'n datblygu mewn carchar newydd sbon mewn partneriaeth â Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS). Yn agor ym mis Chwefror 2017, bydd gan y carchar hyfforddi gwrywod Categori C hwn gapasiti o 2,106, ynghyd â chyfleuster remand.

Rydym yn chwilio am Ffisiotherapydd profiadol a medrus sydd ag amrywiaeth eang o sgiliau. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus alluoedd arbenigol sylweddol a phrofedig ar lefel ôl-raddedig, a bydd yn gallu rheoli achosion amrywiol a chymhleth a allai godi ymysg poblogaeth y Carchar.  Bydd gennych sgiliau trefnu ardderchog a'r gallu i ddatrys problemau lluosog mewn cyd-destun carchar cyfnewidiol.

 Mae'n rhaid i chi feddu ar radd mewn Ffisiotherapi, cofrestriad gweithredol â'r HCPC a thystiolaeth o DPP cadarn a chyson.

Byddwch yn gyfrifol am:

 • Gynnig asesiadau a thriniaethau ffisiotherapi; rhaglenni triniaeth therapiwtig unigol ar gyfer llwyth achos arbenigol, gweithio yn y carchar ac o bosibl mewn safleoedd ailsefydlu cymunedol.
 • Gweithio'n agos gyda'r unigolyn, swyddogion carchar a theulu/'gofalwyr' o bosibl a chyda thimau amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol a chyfathrebu gyda nhw.
 • Hyfforddi a goruchwylio staff y gwasanaeth iechyd ond hefyd swyddogion carchar ac aelodau'r tîm amlddisgyblaethol ac amlasiantaethol sy'n cefnogi 'rhaglenni ffisiotherapi',
 • Efallai y byddwch yn gweithio fel ymarferydd unigol wedi'ch cefnogi gan weithdrefnau diogelwch a staff y carchar, eich grŵp cymheiriaid ac arweinydd y tîm.
 • Gweithio yn unol ag egwyddorion wedi'u seilio ar dystiolaeth, yr arfer gorau diweddaraf, sgiliau arbenigol ac ymresymu clinigol

 Mae HMP Berwyn yn cael ei ddatblygu gyda diwylliant adsefydlu cadarn wrth ei wraidd.  Y gwerthoedd allweddol sy'n cael eu hymgorffori ym mhob ardal yw gwerthfawrogi ein gilydd a dathlu cyflawniadau, gweithredu'n onest a siarad y gwir bob amser, edrych i'r dyfodol gydag uchelgais a gobaith, cadw at degwch a chyfiawnder ym mhopeth a wnawn, cofleidio diwylliant Cymreig a'r iaith Gymraeg ac i ddal ati!

YN HELPU POBL I NEWID ER GWELL

Nodwch y bydd unrhyw gynnig cyflogaeth yn amodol ar dderbyn gwiriad manylach yn llwyddiannus gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a phrosesau fetio'r carchar.

Apprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesStonewall Health ChampionsMindful employer. Being positive about mental health.Age positiveDisability confident employerCore principlesTime to change

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

 If you wish to discuss this vacancy in more detail please contact:

Tomas Davies : 01978 523462 (Tomas.Davies@wales.nhs.uk)

Os byddwch am drafod y swydd wag hon yn fanylach, cysylltwch â'r canlynol:

Tomas Davies : 01978 523462 (Tomas.Davies@wales.nhs.uk)