Current Vacancies

Please wait, loading

Mental Health and Learning Disability Nurse

Band 5

Main area
Mental Health & Learning Disability
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-HMP-NMR006-0619-C
Site
HMP Berwyn
Town
Wrexham
Salary
£24,214 - £30,112 per annum
Closing
Today at 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities.

Visit our web site  Today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

HMP Berwyn

Nyrsys Cofrestredig Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Dewch i ymuno â ni yng Ngogledd Cymru Hardd

Mae gennym swyddi gwag ar gyfer Nyrsys Cofrestredig (Iechyd Meddwl neu Anableddau Dysgu) yn HMP Berwyn. Mae oriau llawn amser a rhan amser ar gael ac rydym yn cefnogi oriau sy'n hwylus i deuluoedd, ac oriau hyblyg eraill.

 Os ydych chi'n chwilio am amrywiaeth, hyblyrwydd, her a'r cyfle i symud eich gyrfa ymlaen i ddarparu gofal iechyd meddwl ac anableddau dysgu modern mewn carchar, yna peidiwch â edrych yn bellach, dewch i ymuno â ni!

 Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu rhagorol, gan ein bod eisiau eich cefnogi gyda'ch gyrfa a rhoi opsiynau i chi symud ymlaen ar draws ystod o'n gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

 Ar gyfer ein rolau HMP, bydd yn brofiad gwahanol iawn, a bydd angen cymysgedd o sgiliau nyrsio o ystod o feysydd proffesiynol arbenigol, megis Gwasanaethau allanol Cymuned, Cydgysylltiad a'r Gwasanaethau Fforensig. Rydym yn dymuno ymestyn ein darpariaeth o nyrsio cymuned yn y carchar i ddarparu gwasanaeth saith niwrnod. Mae hwn yn gyfle unigryw i ategu at ein Tîm Iechyd a Lles integredig presennol.

 Ein cynnig:

 • Ymunwch â ni a byddwn yn darparu addysg a datblygiad o'r radd flaenaf, gan wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau trwy absenoldeb astudio gyda chymorth.
 • Cylchdroi i ddatblygu a gwneud y mwyaf o'ch profiadau clinigol a chefnogi eich llwybr gyrfa ddewisol.
 • Tîm Iechyd meddwl ac Anableddau dysgu sefydledig gyda strwythur amlwg, sy'n cynnwys seiciatryddion ymgynghorol llawn amser a thîm o seicolegwyr clinigol.
 • Byddwn yn rhoi'r cyfle i fod yn arbenigwr mewn Nyrsio Iechyd Meddwl Carchar a bod yn rhan o ofal a chefnogaeth fodern. Dewisiadau gweithio hyblyg i'ch galluogi i sicrhau cydbwysedd ardderchog rhwng gwaith a bywyd.
 • Mae cymorth ariannol ar gael i'ch helpu i adleoli i Ogledd Cymru (os yw'n briodol).
 • Os nad ydych yn dymuno ymrwymo i swydd barhaol, gallwn gynnig yr opsiwn i chi ymuno â'n Banc Nyrsio a Bydwreigiaeth, sy'n rhoi'r dewis o sifftiau ac oriau hyblyg sy'n addas i'ch anghenion.
 • Os nad ydych ar hyn o bryd yn gweithio fel nyrs cofrestredig, ond yn dymuno dychwelyd i arfer yna gallwn gynnig cwrs rhan amser, tri mis, Dychwelyd i Arfer er mwyn i chi wneud y trawsnewidiad.

 A phan nad ydych yn gweithio, gallwch grwydro mynyddoedd Eryri, syrffio ar draethau Ynys Môn, neu bori siopau yng Nghaer sydd gerllaw. Mae meysydd awyr Lerpwl a Manceinion gerllaw hefyd.

Os ydych yn ystyried adleoli i Ogledd Cymru - yna mae pecyn adleoli deniadol ar gael (os yn briodol)

 

 

 

 

 

 

 

 

HMP Berwyn

Registered Mental Health and Learning Disability Nurses

Come and join us in Beautiful North Wales

 We have vacancies for Registered Nurses (Mental Health or Learning Disability) within HMP Berwyn. We have full and part time hours available and we support family friendly, and other flexible hours.

 If you are looking for variety, flexibility, challenge and the chance to progress your career into providing modern mental health and learning disability care in a prison setting, then look no further, come and join us!

We offer excellent learning and development opportunities, as we want to support you in your career and give you options to progress across our range of Mental Health and Learning Disability services.

For our HMP Berwyn roles, this will be an experience like no other, requiring a mix of nursing skills from a range of professional specialist areas, such as Community Outreach, Liaison and Forensic Services. We are now looking to expand our provision of community nursing within the prison to provide a seven-day service. This is a unique opportunity to complement our existing, integrated Health and Wellbeing Team.

 

Our offer:

 • Join us and we will provide you with first class education and development, enhancing your knowledge and skills through supported study leave
 • Rotation to develop and enhance your clinical experiences and support your chosen career pathway.
 • An established clearly defined structured Mental Health and Learning Disability Team, which includes full time consultant psychiatrists and a team of clinical psychologists.
 • We will provide the opportunity to become a specialist in prison Mental Health Nursing and be involved in cutting edge care and support. Flexible working options to enable you to achieve a great work-life balance.
 • Financial support to help you relocate to North Wales is available (if appropriate).
 • If you do not wish to be committed to a permanent post, we can also offer the option of joining our Nursing & Midwifery Bank, which gives you the choice of flexible shifts and hours to suit your needs.
 • If you are not currently working as a registered nurse, but wish to return to practice we can offer you a three month part time Return to Practice Course to make the transition.

 And when you are not working, you can roam the mountains of Snowdonia, surf off the beaches of Anglesey, or browse the shops in nearby Chester. Liverpool and Manchester airports are nearby too.

If you are considering relocating to North Wales – then an attractive relocation package is available (if appropriate)

 

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Am fwy o wybodaeth ar HMP Berwyn, cysylltwch â Stacey Wood, Rheolwr Tîm Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu. Stacey.Wood@wales.nhs.uk neu 01978 523218

For further information for HMP Berwyn, contact Stacey Wood, Mental Health and Learning Disability Team Manager. Stacey.Wood@wales.nhs.uk or 01978 523218