Current Vacancies

Please wait, loading

Innovation Business Analyst

Band 7

Main area
Innovation Business Analyst
Grade
Band 7
Contract
Fixed Term/Secondment until 30/06/20
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-AC370-0719
Site
Wrexham Maelor Hospital
Town
Wrexham
Salary
£37,570 to £43,772 per annum
Closing
22/07/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

And … If successful  why not join our temporary staffing Bank where you will have greater flexibility of when you work and we can support you to choose the shifts that fit in with your lifestyle and timetable. We will also introduce you to our smartphone App that allows you to share with us your availability.

For more information, please contact our friendly team on 03000 850 044 press 1, 2 or 3 

BCU.TemporaryStaffingAdmin@wales.nhs.uk

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

MAE’R SWYDD HON AM GYFNOD PENODOL/SECONDIAD AM 30/06/20 OHERWYDD CYLLIDO.

OS OES DIDDORDEB GYDA CHI MEWN CEISIO AM SWYDD SECONDIAD, MAE’N RHAID I CHI GAEL CANIATAD EICH RHEOLWR LLINELL PRESENNOL CYN I CHI GEISIO AM Y SWYDD HON.

Ydych chi'n awyddus i wneud gwahaniaeth, a hoffech ymuno â thîm newydd a chyffrous?  

Mae Canolfan Rhagoriaeth Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) yn Ganolfan a Thîm sydd newydd ei sefydlu a gynhaliwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae'r tîm yn ceisio cydweithio ar draws bob Sector Iechyd i wella iechyd a lles y rheiny sy'n byw yng Nghymru.   Mae'r tîm yn adnabod blaenoriaethau ar gyfer heriau e.e. ar gyfer anghenion nad ydynt wedi'u bodloni ac yn rhoi cefnogaeth i Arweinwyr Heriau ar draws y wlad a fydd yn datblygu datrysiadau technoleg arloesol ac yn gyrru arloesedd mewn caffael iechyd dan arweiniad her.    

Bydd y rôl gyffrous hon yn eich galluogi i weithio â chyrff y sector cyhoeddus ar draws Cymru i nodi lle mae'r angen, helpu i ysgrifennu cynigion am gyllid ac yna gweithio â rhanddeiliaid a busnesau i adeiladu ar eu syniadau ar sut allent ddatrys y broblem sydd wedi'i nodi.

Os ydych yn awyddus i ymgymryd â'r her rydym yn dymuno recriwtio Dadansoddwr Arloesi Busnes.   Dyma gytundeb cyfnod penodedig neu gyfle secondiad a fydd yn rhedeg hyd at 30.06.2020 Mae posibilrwydd o ymestyn cytundeb yn ddibynnol ar lwyddiant / cyllid. Bydd secondiad angen cefnogaeth y Rheolwr Llinell cyfredol.

Bydd eich Prif Gyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Sicrhau bod pobl, prosesau a thechnoleg yn cyd-fynd yn agosach gyda'r strategaeth a'r weledigaeth i wella iechyd a lles y rheiny sy'n byw yng Nghymru.
 • Cydweithio gydag amryw o sectorau yn cynnwys Cyrff Cyhoeddus, asiantaethau gwirfoddol a'r diwydiant preifat i nodi 'anghenion nad ydynt wedi'u bodloni' mewn iechyd.
 • Cwmpasu cynigion, eu hymchwilio a'u datblygu, gan helpu i gael cyllid i gynnal prosiectau SBRI ar ran Iechyd yng Nghymru.
 • Arwain o ran ailgynllunio arloesol a thrawsnewidiol i wella iechyd o fewn y sector cyhoeddus, ei reoli a'i gefnogi.
 • Cynllunio, monitro a rheoli prosiectau, ffrydiau gwaith a/neu becynnau gwaith drwy gydol cylch bywyd y prosiect er mwyn darparu manteision gan ddefnyddio methodoleg sydd wedi'i gymeradwyo/derbyn.
 • Cwblhau neu sicrhau bod bob proses/offer Rheoli Prosiect yn cynnwys cynigion, achosion busnes, manylebau, cynlluniau prosiect, cynlluniau prawf, cynlluniau hyfforddi, pecynnau gwaith ac ati yn cael eu cwblhau a'u cynnal.
 • Mentora a hyfforddi Arweinwyr Heriau e.e. Rheoli Prosiect.
 • Gweithio'n agos gyda holl radnddeiliaid y prosiect a'r Ganolfan i sicrhau trosglwyddiad o'r holl brosiectau o fewn portffolio'r Ganolfan.
 • Mynychu a chynnal digwyddiadau i hyrwyddo Canolfan Rhagoriaeth SBRI ar draws y Deyrnas Unedig ac o bosibl dramor.
 • Sicrhau bod cyfathrebu effeithiol yn cael ei gynnal ar gyfer y Ganolfan a'r prosiectau yn fewnol ac yn allanol a chynrychioli'r Ganolfan ar lefelau lleol a chenedlaethol.
 • Rheoli staff o fewn eich maes cyfrifoldeb, bod yn rheolwr llinell i staff a ddirprwywyd o fewn y Ganolfan; bydd hyn yn cynnwys gwerthuso, rheoli salwch, recriwtio, dewis ac ati.

Bydd y Meini Prawf Hanfodol yn cynnwys:

 • Wedi'ch addysgu at lefel gradd neu ôl-radd mewn maes perthnasol e.e. gweinyddu busnes, cyfrifiadura/ systemau gwybodaeth neu lefel gyfatebol o brofiad gwaith a gwybodaeth.
 • Methodoleg Rheoli Gwella/ Newid yn ffurfiol neu'n anffurfiol
 • Ymarferydd PRINCE2, cymhwyster tebyg, neu lefel cyfatebol o brofiad gwaith a gwybodaeth.
 • Yn gyfarwydd â theclynnau modelu a dadansoddi, dulliau a safonau.
 • Prawf o brofiad o ddadansoddi busnes.
 • Profiad o ymgynghori gweithgareddau a thechnegau yn cynnwys hwyluso grwpiau rhanddeiliaid amlddisgyblaethol.
 • Profiad sylweddol blaenorol o reoli newid busnes mewn sefydliad mawr neu gymhleth.
 • Profiad sylweddol o reoli nifer o brosiectau a thimau a rheoli prosiectau trwy eu cylch bywyd.
 • Llwyddiant amlwg wrth adeiladu timau, eu harwain, ysgogi, a'u datblygu.
 • Hanes blaenorol o wneud gwaith o ansawdd uchel yn unol â therfynau amser heriol.
 • Prawf o allu dylanwadu ar bob lefel.
 • Gallu i nodi problemau, achosion a mathau o ddatrysiadau.
 • Dangos ymrwymiad cadarn a chanolbwyntio ar ansawdd, hyrwyddo safonau uchel ym mhopeth a wneir.
 • Gallu gwneud cysylltiad rhwng ei waith a'r budd neu'r effaith ar gleifion a'r cyhoedd.
 • Yn chwilio am ffyrdd i wella'r hyn y mae'n ei wneud yn gyson, chwilio am ffyrdd o weithio sydd wedi cael eu rhoi ar waith yn barod a hefyd yn chwilio am arloesedd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

 

Dyddiad cau:22/07/19

 

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Lynda Jones

lynda.jones3@wales.nhs.uk

03000 850277

 

THIS POST IS FIXED TERM/SECONDMENT UNTIL 30/06/20 DUE TO FUNDING.

IF YOU ARE INTERESTED IN APPLYING FOR THE SECONDMENT POSITION, YOU MUST OBTAIN PERMISSION FROM YOUR CURRENT LINE MANAGER PRIOR TO APPLYING FOR THIS POST.   

Are you keen to make a difference, would you like to join a new and exciting team?

The Small Business Research Initiative (SBRI) Centre of Excellence is a newly established Centre and Team hosted at Betsi Cadwaladr University Health Board.

The team aims to work collaboratively across all Health Sectors to improve the health and well-being of those living within Wales. The team identifies priorities for challenges e.g. for unmet needs and provides support to challenge leads across the country who will be developing innovative technology solutions and driving innovation in challenge led health procurement.  

This exciting role will enable you to work with public sector bodies across Wales to identify where the need is, assist in writing bids for funding and then working with stakeholders and businesses to build on their ideas on how they can resolve the problem that has been identified.

If you are up to the challenge we are looking to recruit an Innovation Business Analyst. This is a Fixed term contract or Secondment opportunity which will run until 30.06.2020. There is a possibility of contract extension depending upon success/ funding. Secondments will require the support of the current Line Manager.

Your Key responsibilities:

 • To align people, processes and technology more closely with strategy and vision to improve the health and well-being of those living within Wales.
 • To work collaboratively with multiple sectors such as Public Bodies, voluntary agencies and private industry to identify ‘unmet needs’ within health.
 • To scope out, research and develop bids, aiding in obtaining funding to run SBRI projects on behalf of Health within Wales.
 • To lead manage and support transformational and innovative redesign to improve health within the public sector.
 • To plan, monitor and control projects, work streams and/ or work packages throughout the project lifecycle to deliver benefits using approved / accepted methodologies.
 • To complete or ensure that all Project Management processes/tools including bids, business cases, specifications, project plans, test plans, training plans, work packages etc. are completed and maintained.
 • To provide mentoring, coaching and training for Challenge Leads e.g. Project Management.
 • To work closely with all Centre and project stakeholders to ensure the delivery of all projects within the Centres portfolio.
 • To attend and run events to promote the SBRI Centre of Excellence across the UK and potentially overseas.
 • To ensure that effective communications for the Centre and projects are maintained internally and externally and represent the Centre at local and national levels.
 • Manage staff within area of responsibility, providing line management for delegated staff within the Centre, this will include appraisals, sickness management, recruitment, selection etc.

Essential Criteria includes:

 • Educated to a degree or post graduate level in relevant area e.g. business administration, computing/information systems or equivalent level of work experience and knowledge.
 • Improvement/Change Management methodologies formal or informal.
 • PRINCE2 Practitioner/Agile or similar qualification or equivalent level of work experience and knowledge.
 • Familiar with modelling and analysis tools, methods and standards.
 • Proven business analysis experience.
 • Experience of consulting activities and techniques including facilitating multidisciplinary stakeholder groups.
 • Extensive previous experience of business change management in a large or complex organisation.
 • Significant experience of managing a number of projects and teams and managing projects through their lifecycle.
 • Demonstrable success in building, leading, motivating and developing teams.
 • Track record in delivering high quality work in demanding timescales
 • Proven ability to influence at all levels.
 • Ability to identify problems, causes and types of solutions.
 • Demonstrate a strong commitment and is focused on quality, promoting high standards in everything you do.
 • Ability to make a connection between your work and the benefit or the affect to patients and the public.
 • Consistently looking for ways to improve what you do, looking for tried and tested ways of working and seeking out innovation.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

 

Closing date: 22/07/19

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Lynda Jones - SBRI Centre Manager

Email: lynda.jones3@wales.nhs.uk

Telephone: 03000 850277