Current Vacancies

Please wait, loading

Deputy Ward Manager

Band 6

Main area
Neonates
Grade
Band 6
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-NMR511-0719
Site
Glan Clwyd Hospital
Town
Rhyl, LL18 5UJ
Salary
£30,401 to £37,267 per annum
Closing
22/07/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

And … If successful  why not join our temporary staffing Bank where you will have greater flexibility of when you work and we can support you to choose the shifts that fit in with your lifestyle and timetable. We will also introduce you to our smartphone App that allows you to share with us your availability.

For more information, please contact our friendly team on 03000 850 044 press 1, 2 or 3 

BCU.TemporaryStaffingAdmin@wales.nhs.uk

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Rydym yn awyddus i recriwtio i'n tîm newyddenedigol deinamig a byddwn wrth eich bodd yn dod i ymuno â ni.

Y SuRNICC yw'r uned newyddenedigol fwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae'n cefnogi dwy uned gofal arbennig i fabanod yn Wrecsam a Bangor. Ni yw canolbwynt y rhwydwaith o ofal newydd-anedig ledled Gogledd Cymru.

Mae gan yr adeilad newydd mawr, modern, 5 cot gofal dwys, 5 cot dibyniaeth uchel a 9 o gotiau gofal arbennig, sy'n cael eu staffio gan weithlu proffesiynol a hyfforddedig iawn. Rydym yn darparu gofal dan arweiniad meddygon ymgynghorol ar gyfer babanod sâl a chyntymor yn ystod 26 wythnos o feichiogrwydd o bob rhan o ogledd Cymru a thu hwnt. Rydym hefyd yn rhedeg gwasanaeth trafnidiaeth newyddenedigol 12 awr ac yn cynnig llety gwych i rieni ar y safle gyda Thŷ Croeso.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gael nyrs newydd-anedig brofiadol, ddeinamig a blaengar. Rydym yn chwilio am ddirprwy reolwr newydd-anedig gyda chymhelliant uchel ar gyfer y SuRNICC yng Ngogledd Cymru. Gyda sgiliau gweithio mewn tîm cryf, byddwch yn gallu dangos y gwerthoedd sy'n bwysig i ni, gan gyfathrebu'n dda â chydweithwyr a theuluoedd. Nid yw'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ond byddai'n fantais. Dylech feddu ar y weledigaeth a'r gallu i helpu i symud y gwasanaeth yn ei flaen, gan gael y gorau o'ch cydweithwyr a'ch tîm ac ni fydd byth yn cyfaddawdu ar ansawdd gan drin pobl eraill â pharch ac urddas bob amser.

Byddwch hefyd yn mwynhau bod yn rhan o dîm clòs, cymdeithasol, gyda'r holl gymorth a hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i ddatblygu eich sgiliau. Gallech newid ansawdd eich bywyd hefyd. Dychmygwch fyw mewn ardal lle mae pobl eraill yn mwynhau eu gwyliau, mae gan Ogledd Cymru rywbeth i bawb.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, ac mae'n gwasanaethu poblogaeth o bron i 700,000 o bobl ar draws chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam).

Mae'r ardal hon yn amrywiol yn ddaearyddol, yn cynnwys ardaloedd gwledig mawr, arfordir helaeth, nifer o ganolfannau poblogaeth mawr ac ardaloedd diwydiannol. Mae'n cynnig tirweddau ysblennydd a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog – Mae llawer o'r boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu yn siarad Cymraeg a Saesneg. Mae gennym gysylltiadau ffordd a rheilffordd da i mewn i ddinasoedd yn Lloegr fel Caer, Lerpwl ad Manceinion a chysylltiadau fferi ag Iwerddon.

Rydym yn cyflogi tua 16,000 o staff ac mae gennym gyllideb flynyddol o tua £1,100,000,000. Fel sefydliad cwbl integredig, rydym yn comisiynu ac yn darparu ystod lawn o wasanaethau sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl a gwasanaethau aciwt a dewisol mewn ysbytai.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 22/07/19

 

Ar gyfer manylion/pellach/ymweliadau arffurfiol cysylltwch: 

Jayne Thomas 01745 534634

 

 

We are looking to recruit to our dynamic Neonatal Team and would love you to come and join us.

The SuRNICC is the largest neonatal unit in North Wales and supports two Special Care Baby Units in Wrexham and Bangor. We are the focal point of the network of newborn care across North Wales.

The planned spacious, state of the art new building, has 5 intensive care cots, 5 high dependency cots and 9 special care cots, staffed by a highly trained and professional workforce. We provide Consultant led care for sick and preterm infants above 26 weeks gestation from across North Wales and beyond. We also run a 12 hour neonatal transport service and offer superb on site parent accommodation with Ty Croeso.

An exciting opportunity has arisen for an experienced, dynamic, forward thinking neonatal nurse. We are looking for a highly motivated neonatal Deputy Unit Manager for the new SuRNICC in North Wales. With strong team working skills, you will be able to demonstrate the values that are important to us, communicating well with both colleagues and families. The ability to communicate in Welsh is not essential but would be an advantage. You should have the vision and ability to help move the service forward, while getting the best out of your colleagues and team and will never compromise on quality always treating others with respect and dignity.

You’ll also enjoy being part of a close-knit, sociable team, with all the support and training you need to further your skills. You could change your quality of life too. Imagine living in an area where other people enjoy their holidays, North Wales has something for everyone.

Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) is the largest health organisation in Wales, serving a population of almost 700,000 people across the six counties of North Wales (Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire and Wrexham).

This area is geographically diverse, comprising of large rural areas, an extensive coastline, a number of large population centres and industrial areas.  It offers spectacular landscapes and a rich cultural heritage – many of the population we serve speak both Welsh and English. We have good road and rail links into English cities like Chester, Liverpool ad Manchester and ferry links to Ireland.

We employ around 16,000 staff and have an annual budget of around £1.1 billion.  As a fully integrated organisation we commission and provide a full range of primary, community, mental health and acute and elective hospital services.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing Date: 22/07/19

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Jayne Thomas 01745 534634