Current Vacancies

Please wait, loading

Registered Nurse

Band 5

Main area
Various Departments
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Various hours available
Job ref
050-NMR658-0819
Site
Various Across North Wales
Town
North Wales
Salary
£24,214 to £30,112 per annum pro rata
Closing
21/10/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities.

Visit our web site  Today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Recruiting now – Registered Nurses

We would like to invite all registered nurses from across all specialties to have the chance of joining the BCUHB family here in North Wales!

Applications are now being accepted throughout North Wales for registered Nurses across a range of specialties for our three acute General Hospitals, Community Hospitals, and Community Services, Theatres and our new Prison Health & Wellbeing Team at HMP Berwyn in Wrexham. We have vacancies at ward sister level and charge nurse level, scrub nurse and theatre nurse level, ODP, Staff Nurse positions at HMP Berwyn and opportunities within our safeguarding team.

We have great education and development opportunities, thanks to our close links with our local Universities, along with induction, orientation and preceptorship, we will make sure you are looked after and supported in enhancing your skills through continuing professional development. We can offer you:

Support to advance your nursing career in a place that allows you to reach your goals inside work and out

Opportunities for rotations across community hospitals and acute hospitals to develop and enhance your clinical experience and skills

Continued professional development opportunities through our in house practice development programme and external academic courses within universities

Excellent opportunities for career progression to Ward Sister, Charge Nurse, Advanced Nurse Practitioner, Clinical Nurse Specialist and Consultant Nurse roles

Leadership programme for our future clinical leaders

If you wish to continue to live in England and travel to North Wales, then many of our hospitals are within commutable distance and parking is free within our hospital sites

We can provide financial support to help you relocate to North Wales (if appropriate)

Flexible working options to enable you to achieve a great work-life balance.

With stunning surroundings, affordable housing, great schools and a true sense of community wherever you go, North Wales is the perfect place to start or continue your career.

If you have the passion, vision and ability to make a difference and help move services forward, while getting the best out of your colleagues and team we want to hear from you today!

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date 21 October 2019

 

Recriwtio yn awr - Nyrsys Cofrestredig

Hoffem wahodd bob nyrs cofrestredig ar draws bob arbenigedd i gael y cyfle i ymuno â theulu BIPBC yma yng Ngogledd Cymru!

Rydym yn awr yn derbyn ceisiadau ar hyd Gogledd Cymru ar gyfer Nyrsys Cofrestredig ar draws ystod o arbenigeddau ar gyfer ein tri Ysbyty Cyffredinol llym, Ysbytai Cymuned, a Gwasanaethau Cymuned, Theatrau a'n Tîm Iechyd a Lles Carchar newydd yn HMP Berwyn yn Wrecsam. Mae gennym swyddi gwag ar lefel Prif Nyrs Ward a lefel Nyrs mewn Gofal, Nyrs Sgrwb a lefel Nyrs Theatr, ODP, swyddi Nyrs Staff yn HMP Berwyn a chyfleoedd yn ein tîm diogelu.

Mae gennym gyfleoedd datblygu ac addysg gwych, diolch i'n cysylltiadau agos â'n Prifysgolion lleol, ynghyd â sesiwn gynefino a phreceptoriaeth, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich gofalu amdanoch a'ch cefnogi i ehangu eich sgiliau trwy ddatblygiad proffesiynol. Gallwn gynnig:

Cefnogaeth i wella eich gyrfa nyrsio mewn lle sy'n eich galluogi i gyflawni eich nodau yn y gwaith a thu allan iddo

Cyfleoedd ar gyfer cylchdroadau ar draws ysbytai cymuned ac ysbytai llym i ddatblygu a gwella eich sgiliau a'ch profiad clinigol

Cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus trwy ein rhaglen datblygu arfer mewnol a chyrsiau academaidd allanol mewn Prifysgolion

Cyfleoedd ardderchog ar gyfer dilyniant gyrfa i fod yn Brif Nyrs Ward, Nyrs mewn Gofal, Uwch Nyrs Ymarferydd, Nyrs Clinigol Arbenigol a swyddi Nyrsys Ymgynghorol

Rhaglen arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr clinigol y dyfodol

Os byddwch yn dymuno parhau i fyw yn Lloegr a theithio i Ogledd Cymru, yna mae llawer o'n hysbytai o fewn pellter cymudo ac mae parcio am ddim ar safleoedd ein hysbytai.  

Gallem ddarparu cefnogaeth ariannol i'ch helpu chi i adleoli yng Ngogledd Cymru (os bo'n berthnasol).

Mae'r dewis i weithio oriau hyblyg ar gael i'ch galluogi chi i gael cydbwysedd bywyd/gwaith gwych.

Gydag amgylchoedd hardd, tai fforddiadwy, ysgolion da a theimlad cryf o gymuned lle bynnag yr ewch, mae Gogledd Cymru yn lle perffaith i ddechrau a pharhau â'ch gyrfa.

Os oes gennych yr angerdd, y weledigaeth a'r gallu i wneud gwahaniaeth a helpu i symud gwasanaethau ymlaen, wrth gael y gorau allan o'ch cydweithwyr a'ch tîm, yna rydym angen clywed gennych chi heddiw!

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau 21 HYDREF 2019

Ar gyfer manylion pellach a gwybodaeth, cysylltwch â: 

Luke Macdonald

01745 448788 Ext 7606

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Luke Macdonald

Nurse Recruitment Manager

01745 448788 Ext 7606