Current Vacancies

Please wait, loading

Registered Nurse

Band 5

Main area
medicine
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Various hours available
Job ref
050-NMR379-0619
Site
Glan Clwyd Hospital
Town
Glan Clwyd & Wrexham Maelor Hospital
Salary
£24,214 to £30,112 per annum pro rata
Closing
24/06/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

 

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

 

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Recruiting now – Registered Nurses all specialities Beautiful North Wales

Come and join us – and be a part of brand new exciting hospital developments, which are creating the ideal environment for staff and our patients, improving the health of the population we serve 

Whether you are newly qualified or you have been in nursing for years or even thinking of coming back to Nursing, a move to us here in North Wales   will provide opportunities to either learn on the job or develop your skills further.  

We would like to invite all registered nurses from across all specialties including Care Of the Elderly, Acute Medical Units, and Cardiology, to have the chance of joining the BCUHB family here in North Wales! 

With great education and development opportunities, thanks to our close links with our local Universities, along with induction, orientation and preceptorship, we will make sure you are really looked after and are supported, to enhance your skills through continuing professional development.  

We can offer you: 

 • Flexible working to suit you and your family, such as full time, annualised hours, part time, term time, to enable you to achieve a great work-life balance. Let’s discuss!
 • Support to progress your nursing career in a place that allows you to reach your goals inside work and out
 • A chance to be recognised for great work through our staff achievement awards
 • Continued professional development opportunities through our in house practice development programme and external academic courses within universities
 • High quality, modern services in rapidly developing wards and units
 • Career progression Opportunities (our main hospitals are Training hospitals)
 • Opportunity to rotate between two specialities to help you change direction whenever you want to
 • Excellent opportunities for career progression and a clear route to advanced practice to through post -graduation qualifications 

Other benefits for you:  

 • Free On-site parking available
 • Free Bus park & ride
 • Free Eye Care Vouchers
 • Work Place Pension
 • Comprehensive Learning & Development Package using our strong Links to local Universities & colleges for courses
 • Free DBS check,
 • Free Flu vaccination
 • Hepatitis B vaccination
 • Occupational Health Support network
 • NHS Discounts i.e. Restaurants, retail, package holidays
 • Free admission to Social Clubs – such as Betsi Runners (Clubs)
 • Uniform
 • Support networks, including trade unions, carers, chaplaincy, counselling service, NHS retirement fellowship , rainbow LGBT  

If you wish to continue to live in England and travel to North Wales, then our hospitals are in a commutable distance and parking is free within our hospital sites.  

We can provide financial support to help you relocate to North Wales along with flexible working options to enable you to achieve a great work-life balance. 

Finding extra fulfilment away from work is important too and with stunning surroundings, affordable housing, great schools and a true sense of community wherever you go, North Wales is the perfect place to start or continue your career. If you have the passion, vision and ability to make a difference and help move our services forward, we want to hear from you today!  

To apply please apply online

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply. 

Closing Date: 24/06/19

 

Yn Recriwtio Nawr - Nyrsys Cofrestredig - Pob arbenigedd Gogledd Cymru Hardd

Dewch i ymuno â ni - a bod yn rhan o ddatblygiadau ysbyty cyffrous newydd, sy'n creu'r amgylchedd delfrydol i staff a'n cleifion, gan wella iechyd y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu 

P'un a ydych newydd gymhwyso, neu'n nyrsio ers blynyddoedd, neu hyd yn oed yn ystyried dychwelyd at nyrsio, mae symud atom ni yma yng ngogledd Cymru yn cynnig cyfleoedd i ddysgu naill ai tra byddwch yn gweithio neu i ddatblygu eich sgiliau ymhellach.  

Hoffem wahodd yr holl nyrsys cofrestredig o bob arbenigedd gan gynnwys Gofal yr Henoed, uned feddygol acíwt, a Chardioleg, i gael y cyfle i ymuno â theulu BIPBC yma yng Ngogledd Cymru! 

Gyda chyfleoedd addysg a datblygu gwych, diolch i'n cysylltiadau agos gyda'n Prifysgolion lleol, ynghyd ag anwytho, cynefino a phreceptoriaeth, byddwn yn gwneud yn siŵr y byddwn yn gofalu amdanoch ac yn cael eich cefnogi i wella eich sgiliau drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.  

Gallwn gynnig: 

 • Gwaith hyblyg sy'n addas i chi a'ch teulu, megis oriau llawn amser, oriau blynyddol, rhan amser, cyfnod tymor, i'ch galluogi i gyflawni cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith. Beth am drafod!
 • Cymorth i ddatblygu eich gyrfa nyrsio mewn lle sy'n caniatáu i chi gyflawni eich nodau yn y gwaith a'r tu allan iddo
 • Cyfle i gael cydnabyddiaeth am waith gwych trwy ein gwobrau cyrhaeddiad staff
 • Cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus trwy ein rhaglen ddatblygu arfer mewnol a chyrsiau academaidd allanol mewn prifysgolion
 • Gwasanaethau modern o'r ansawdd uchaf mewn wardiau ac unedau sy'n prysur ddatblygu
 • Cyfleoedd datblygu gyrfa (Ysbytai Hyfforddi yw ein prif ysbyty)
 • Cyfle i gylchdroi rhwng dau arbenigedd i'ch helpu i newid cyfeiriad pryd bynnag y byddwch am wneud hynny
 • Cyfleoedd ardderchog am ddilyniant gyrfaol a llwybr clir tuag at arfer uwch trwy gymwysterau ôl-radd 

Manteision eraill i chi:  

 • Parcio am ddim ar gael ar y safle
 • Bws parcio a theithio am ddim
 • Talebau Gofal y Llygaid am ddim
 • Pensiwn y Gweithle
 • Pecyn Dysgu a Datblygu cynhwysfawr gan ddefnyddio cysylltiadau cryf i Brifysgolion a cholegau lleol ar gyfer cyrsiau
 • Gwiriad DBS am ddim,
 • Brechiad Ffliw am ddim
 • Brechiad Hepatitis B
 • Rhwydwaith Cymorth Iechyd Galwedigaethol
 • Gostyngiadau'r GIG h.y bwytai, manwerthu, pecynnau gwyliau
 • Mynediad am ddim i Glybiau Cymdeithasol - fel Rhedwyr Betsi (Clybiau)
 • Gwisg
 • Rhwydweithiau cymorth, yn cynnwys undebau llafur, gyrfaoedd, caplaniaeth, gwasanaeth cwnsela, cymrodoriaeth ymddeol y GIG, enfys LGBT  

Os hoffech barhau i fyw yn Lloegr a theithio i Ogledd Cymru, yna mae Ysbyty Maelor Wrecsam o fewn cyrraedd ac mae parcio am ddim ar ein safleoedd ysbyty.  

Gallwn roi cymorth ariannol i'ch helpu i adleoli i ogledd Cymru ynghyd â dewisiadau gweithio hyblyg i'ch galluogi i sicrhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith. 

Mae dod o hyd i ffyrdd ychwanegol o ddifyrru eich hun y tu allan i'r gwaith yn bwysig hefyd a chyda golygfeydd hardd, tai fforddiadwy, ysgolion gwych a gwir ymdeimlad o gymuned i ble bynnag y byddwch yn mynd, gogledd Cymru yw'r lle perffaith i ddechrau eich gyrfa neu i barhau â hi. Os oes gennych chi'r angerdd, y weledigaeth a'r gallu i wneud gwahaniaeth a helpu i symud ein gwasanaethau ymlaen, hoffem ni glywed gennych chi heddiw!  

I wneud cais, gwnewch hynny arlein

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 24/06/19
 

01745 448788 Ext 7606

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Janet Lloyd-Jones

Ward Manager

01745 445785