Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Consultant in Learning Disabilities

NHS Medical & Dental: Consultant

Prif leoliad
Seiciatreg Anabledd Dysgu
Gradd
NHS Medical & Dental: Consultant
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 11 sesiwn yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
050-CONSLDC-0822
Gwefan
Coed Pella
Tref
Bae Colwyn
Cyflog
£86,063 - £111,732 NA
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
06/12/2022 23:59

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd".

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Trosolwg o'r swydd

Mae'r rôl hon ar gyfer gweithio yn bennaf gydag oedolion ag anableddau dysgu ac i gefnogi trosglwyddiad di-dor o Wasanaethau Plant i Oedolion ledled ardal Sir y Fflint.

Disgwylir i ddeiliad y swydd gydymffurfio â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. 

Gall y swydd weithiau ddenu meddyg iau, yn dibynnu ar argaeledd yn y rota hyfforddi. Nid oes mewnbwn gan feddygon arbenigol.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Rheoli ac arfarnu aelodau o staff meddygol iau a'u goruchwylio'n broffesiynol fel y cytunir rhwng meddygon ymgynghorol sy'n cydweithio a'r cyfarwyddwr meddygol ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau personél y Bwrdd Iechyd. Gall hyn gynnwys asesu cymwyseddau o dan y fframwaith Moderneiddio Gyrfaoedd Meddygol.

Sicrhau bod yr aelodau o staff meddygol iau sy'n gweithio gyda deiliad y swydd yn gweithredu o fewn paramedrau'r Fargen Newydd a'u bod yn cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith.

Cofnodi gweithgarwch clinigol mewn ffordd gywir a chynhwysfawr a chyflwyno'r cofnodion hyn yn brydlon i'r adran angenrheidiol.

Cymryd rhan mewn gweithgarwch cynllunio gwasanaethau a busnes ar gyfer yr ardal leol ac fel y bo'n briodol, ar gyfer y gwasanaeth iechyd meddwl cyfan.

Mynychu a chymryd rhan yn rhaglen academaidd y Bwrdd Iechyd, gan gynnwys darlithoedd a seminarau fel rhan o'r rhaglen DPP fewnol.

Cynnal cofrestriad proffesiynol â'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, cymeradwyaeth Adran 12(2) Deddf Iechyd Meddwl 1983, gweithio o fewn fframwaith cyfreithiol Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 a chydymffurfio â chodau ymddygiad proffesiynol.

Cymryd rhan mewn adolygiad o'r cynllun swydd gyda'r Cyfarwyddwr Clinigol bob blwyddyn, gan gynnwys ymgynghori er mwyn sicrhau y caiff y swydd ei datblygu er mwyn ystyried newidiadau o ran ffurfwedd y gwasanaeth a'r trefniadau cyflenwi sy'n gysylltiedig â moderneiddio.

Gweithio i'n sefydliad

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu amrywiaeth lawn o wasanaethau sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbyty acíwt i boblogaeth o tua 676,000 o bobl ledled chwe sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam). Nod y Bwrdd Iechyd yw darparu gofal o'r ansawdd uchaf i boblogaeth y gogledd. Rydym yn anelu at gyflawni hyn drwy dri gwerth allweddol: Urddas, gan roi gwerth uchel ar barchu'r claf fel unigolyn; Gwerthfawrogi Staff, fel unigolion a datblygu eu sgiliau'n briodol; Effeithlonrwydd, gan anelu at effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth gyflenwi gwasanaethau.

Mae gan y Bwrdd Iechyd bolisi cyfle cyfartal a pholisi sy'n ystyriol o deuluoedd.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Mae gan Gonwy boblogaeth o 118,200 ac mae llwyth achosion y Meddyg Ymgynghorol tua 125 ar hyn o bryd. Bydd deiliad y swydd yn derbyn atgyfeiriadau gan amrywiaeth o ffynhonnell a darparu asesiad diagnostig, triniaeth a gwasanaethau cymorth i oedolion sy'n byw yng Nghonwy ac sydd ag ystod o anableddau dysgu yn gysylltiedig ag anhwylderau iechyd meddwl, ymddygiad heriol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth, dementia, ymddygiad troseddol ac anableddau niferus eraill.

Bydd deiliad y swydd yn datblygu, cynnal a chyflawni'r ymyriadau angenrheidiol sydd wedi'u selio ar dystiolaeth mewn ystod o leoliadau cymunedol er mwyn galluogi oedolion ag anabledd dysgu i fyw bywydau llawn.

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at asesiadau risg a'r gwaith o reoli.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o'r Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol gan ddarparu arweiniad clinigol, gan weithio yn y gymuned ac mewn lleoliadau ar gyfer cleifion allanol. 

Bydd deiliad y swydd yn creu cysylltiadau a chydberthnasau da gyda gweithwyr proffesiynol a thimau o fewn BIPBC gan gynnwys gofal sylfaenol yn ogystal ag asiantaethau allanol cysylltiedig megis gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu a'r sector gwirfoddol a phreifat.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cyflawni dyletswyddau Meddyg Ymgynghorol a'r Swyddog Meddygol Cyfrifol i tua hanner cleifion mewnol Mesen Fach, Uned A/T yn Ysbyty Bryn y Neuadd (wyth gwely). Ymrwymir dwy sesiwn ar gyfer cyflenwi dyletswyddau yn ymwneud â chleifion mewnol. Efallai, ond yn anaml, bydd angen i Ddeiliad y Swydd dderbyn claf i'r Unedau Iechyd Meddwl Oedolion yn ddibynnol ar IQ/Gallu'r Claf, Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n unol â threfniadau deddfwriaethol Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010.

Manyleb y person

Cymwysterau

Meini prawf hanfodol
 • MB BS neu gymhwyster meddygol cyfatebol.
 • MRCPsych neu gymhwyster cyfatebol wedi'i gymeradwyo gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.
 • Cymeradwyaeth fel Clinigydd Cymeradwy yng Nghymru.
Meini prawf dymunol
 • Cymhwyster neu radd uwch mewn addysg feddygol, ymchwil glinigol neu reolaeth.

Cymhwystra

Meini prawf hanfodol
 • Wedi'i gofrestru'n llawn â'r Cyngor Meddygol Cyffredinol â thrwydded i ymarfer adeg penodi.
 • Wedi'i gynnwys ar Gofrestr Arbenigol y Cyngor Meddygol Cyffredinol neu o fewn 6 mis i gwblhau CCT.
 • Statws Clinigydd Cymeradwy neu'n gallu cyflawni statws o'r fath o fewn 3 mis i gael ei benodi.
 • Wedi'i gymeradwyo o dan A12 neu'n gallu cyflawni cymeradwyaeth o'r fath o fewn 3 mis i gael ei benodi.
Meini prawf dymunol
 • Cofnod da â'r Cyngor Meddygol Cyffredinol mewn perthynas â rhybuddion ac amodau ymarfer

Sgiliau Clinigol

Meini prawf hanfodol
 • Tystiolaeth o hyfforddiant yn y cymwyseddau craidd ac arbenigol ar gyfer seiciatreg Anabledd Dysgu.
Meini prawf dymunol
 • Profiad wrth arwain tîm amlddisgyblaethol.
 • Profiad o ymarfer seiciatrig cymunedol.

Addysgu a Hyfforddi

Meini prawf hanfodol
 • Tystiolaeth o brofiad addysgu ôl-raddedig.
 • Tystiolaeth o brofiad addysgu amlddisgyblaethol.
Meini prawf dymunol
 • Profiad o addysgu myfyrwyr meddygol.

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident leaderCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100hyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Dr. Sanjoy Sen
Teitl y swydd
Clinical Director for Learning Disabilities
Cyfeiriad ebost
Sanjoy.Sen@wales.nhs.uk
Rhif ffôn
01824 708382

Os ydych yn cael problemau'n gwneud cais, cysylltwch â

Cyfeiriad
Block 14
Glan Clwyd Hospital
Bodelwyddan
LL18 5UJ