Current Vacancies

Please wait, loading

Operating Department Practitioner

Band 5

Main area
Theatres - Anaesthetics
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-PST123-1018
Site
Glan Clwyd Hospital, Rhuddlan Road
Town
Bodelwyddan
Salary
£23,023 to £29,608 per annum
Closing
Today at 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Chwilio am rôl heriol a gwerth chweil?Swydd lle nad yw’r un diwrnod yr un fath?

Mae angen ymarferwyr ODP cymwys ac ymroddedig arnom i lenwi swyddi yn yr Adran Anaestheteg.

Mae Ysbyty Glan Clwyd yn ysbyty prysur wedi’i leoli yng nghanol prydferthwch Sir Ddinbych, gyda mynediad gerllaw at y brif ffordd i mewn ac allan o ogledd Cymru (yr A55) gan roi cysylltiadau rhagorol i Barc Cenedlaethol Eryri a Phen Llŷn.

Mae ganddo ystafelloedd Theatr modern, newydd sbon yn cynnwys 12 o theatrau llawdriniaeth ar gyfer amrywiaeth o arbenigeddau llawfeddygol yn cynnwys Colo-rectal (gan gynnwys llawdriniaeth laparosgopi), cyfleusterau llawdriniaeth Pen a Gwddf (ENT a Max Fax), Wroleg, Gynae, Obstetreg, Fasgwlar, Orthopedig (trawma a dewisol) ynghyd â llawdriniaeth y Fron a Brys.Bydd y cyfleusterau Llawdriniaeth Fasgwlar hefyd yn cael eu canoli yng Nglan Clwyd eleni.

Cefnogir yr holl staff sy’n cychwyn o’r newydd gan y rhaglen praeseptoriaeth sydd ar gael yn yr adran ac anogir pob ymarferydd i gymryd rhan mewn hyfforddi a datblygu myfyrwyr a hefyd i barhau gyda'u datblygiad personol.

Mae daliwr y swydd yn gyfrifol am asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso'r gofal seiliedig ar dystiolaeth a roddir i gleifion.Defnyddir arbenigedd clinigol drwy bob cam o’r cyfnod peri-lawdriniaethol.Rhoddir cymorth medrus wrth ddarparu gofal anaesthetig, llawdriniaethol ac ôl-lawdriniaethol i’r claf.Defnyddir y sgiliau hyn hefyd mewn is-feysydd eraill, e.e. uned ddadebru'r Adran AacE, Pelydr-X, Obstetreg, Offthalmoleg, MRI, ECT ac unrhyw ward sydd angen ymyriadau anaesthetig, gan ddarparu gofal argyfwng llawn 24 awr lle bydd gan ddaliwr y swydd declyn blipio.

Bydd daliwr y swydd yn gweithio’n gydweithredol ag aelodau eraill o’r tîm amlddisgyblaethol gan gwrdd ag anghenion y claf ond heb fod o dan oruchwyliaeth uniongyrchol.Bydd yn helpu i reoli a threfnu’r meysydd clinigol ac is-feysydd gofal gan weithredu gwelliannau i arferion gwaith fel y bydd wedi eu nodi gan dreialon clinigol / gwaith archwilio.Bydd yn cyfrannu at addysg a datblygiad aelodau eraill o'r staff.

Bydd gan ddaliwr y swydd gyfle, a bydd anogaeth a chefnogaeth iddynt ddefnyddio eu sgiliau clinigol yn ystod camau gofal anaesthetig, llawfeddygol (dyletswyddau sgwrio a chylchredeg) ac ôl-anaesthetig y cyfnod peri-lawdriniaethol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad cau: 15 Tachwedd 2018
 

Am fwy o fanylion / ymweliadau anffurfiol, cysylltwch â

Phil Jones
01745 583910 Ext 7925
phil.ac.jones@wales.nhs.uk

 


Looking for a challenging and rewarding role? Want a job where no two days are the same?

We need highly motivated and suitably qualified ODPs to fill available positions in Anaesthetics.

Ysbyty Glan Clwyd is a busy hospital located in the beautiful county of Denbighshire, with immediate access to the main route in and out of North Wales (A55) providing excellent links to the Snowdonia National Park and the Llyn Peninsula.

It has a brand new, fully refurbished, and modern Theatre Suite comprising of 12 operating theatres covering a variety of surgical specialties including Colo-rectal (including laparoscopic surgery), major Head & Neck (ENT & Max Fax) Urology, Gynae, Obstetric, Vascular, Orthopaedic (trauma & elective), Breast and Emergency surgery. Further to this the centralisation of Vascular Surgery will be placed at Glan Clwyd this year.

All new starters will be supported via the preceptorship programme that is available within the department and all practitioners are encouraged to participate in the training and development of students and also to enable their own personal development.

The post holder is responsible for the assessment, planning, implementation and evaluation of evidence-based patient care. Clinical expertise is utilised during all phases of the peri-operative period. Skilled assistance is provided in the anaesthetic, surgical and the post operative care of the patient. These skills are also employed in other satellite areas e.g. A&E Resus, X-Ray, Obstetrics, Ophthalmology, MRI, ECT and any ward requiring anaesthetic intervention, providing complete 24hr emergency cover for which the post-holder carries a bleep.

The post holder will work collaboratively and co-operatively with other members of the multi-disciplinary team, meeting the needs of the patient whilst under no direct supervision. Assist in the management and organisation of clinical and satellite areas, implementing improvements to working practices as identified by audit/clinical trials. Participate in the education and development of other staff members.

The post holder will have the opportunity and will be encouraged and supported to utilise their clinical skills during the anaesthetic, surgical (scrub and circulating duties) and post anaesthetic care phases of the peri-operative period.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 15th November 2018

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Cymru 2018

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Phil Jones, Anaesthetic Team Leader
Tel: 01745 583910 Ext 7925
E-mail: phil.ac.jones@wales.nhs.uk