Swyddi Gwag presennol

Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gastroenterolegwyr Ymgynghorol

Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd

Prif leoliad
Gastroenteroleg
Gradd
Meddygol a Deintyddol GIG: Ymgynghorydd
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
050-GASTROCONSC-0822
Gwefan
Ysbyty Glan Clwyd
Tref
Bodelwyddan
Cyflog
£86,063 - £111,732 y flwyddyn
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
13/12/2022 23:59

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd".

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Trosolwg o'r swydd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn awyddus i benodi gastroenterolegwyr ymgynghorol i Ysbyty Glan Clwyd. Mae'r recriwtio at ddiben adnewyddu ac ehangu'r adran i gynorthwyo meysydd arbenigol (yn enwedig ERCP, hepatoleg a maeth) a chyflwyno gwasanaeth rhwydwaith ffurfiol y tu allan i oriau mewn gwaedu gastroberfeddol. Bydd yn ymuno â thîm o ddau gastroenterolegydd ymgynghorol, 1 StR, 1 Cymrawd Clinigol, 2 IMT neu gyfwerth, 1 FY2 a 2 FY1.  Mae'r adran feddygaeth yn darparu gofal ar wardiau, mae'r tîm gastroenteroleg wedi'i leoli ar ward 9 a gafodd ei hadnewyddu fel rhan o raglen ailddatblygu'r ysbyty. 

Prif ddyletswyddau'r swydd

Mae tîm cymorth maeth, a bydd disgwyl i un o'r ymgeiswyr a benodir yn llwyddiannus roi arweinyddiaeth glinigol. Mae'r tîm yn cynnwys dau nyrs faeth, dietegydd a fferyllydd. Mae Tîm Amlddisgyblaethol wythnosol a rownd ward lle bo modd gweithio'n hyblyg fel un sesiwn.

Caiff cleifion â chlefyd llidiol y coluddyn gymorth gan yr adran gastroenteroleg gyda nyrs IBD / endosgopi (yn aros am gyllid ar gyfer ail nyrs).

Bydd deilydd y swydd yn rhannu llwyth gwaith gastroenteroleg gyffredinol i gleifion a chleifion allanol. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wasanaeth endosgopi ffurfiol y tu allan i oriau ar gael ar y safle, ond mae'r Bwrdd Iechyd yn datblygu gwasanaeth a bydd disgwyl i ddeiliaid y swydd gyfrannu ato yn amodol ar drafodaethau pellach unwaith y caiff y gwasanaeth hwn ei sefydlu.  Cytunwyd na fydd deiliaid y swydd yn cyfrannu at y dyletswyddau meddygol cyffredinol ar alwad, ond bydd y rhain ar gael os bydd yr ymgeisydd yn awyddus i wneud hynny.  Byddai'r adran yn darparu gwasanaeth mewngymorth er mwyn gwella dulliau rheoli cleifion a'u rhyddhau o'r uned feddygol lem. Bydd yn wasanaeth yn ystod yr wythnos, gan ehangu i wasanaeth penwythnos ar adeg cyflwyno rota'r gwaedu gastroberfeddol ffurfiol y tu allan i oriau 

Gweithio i'n sefydliad

Bydd disgwyl i ddeiliaid y swydd gyfrannu at sesiynau endosgopi rheolaidd yn uned endosgopi bwrpasol sydd wedi'i lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd.  Mae gan yr uned dair ystafell endosgopi (dwy ohonynt yn weithredol hyd nes y caiff yr ardal adfer ei hadnewyddu ymhellach) a chaiff endosgopi ei ddarparu gan staff endosgopi ymroddedig sy'n darparu gwasanaeth endosgopi diagnostig a gwasanaeth endosgopi therapiwtig ar gyfer rhannau uchaf a rhannau isaf y Gastroberfedd, yn cynnwys ERCP yn yr adran radioleg.  Mae'r uned yn darparu gwasanaeth EUS ar gyfer Gogledd Cymru ac mae'n uned sydd wedi'i hachredu mewn sgrinio canser y coluddyn. Caiff y swyddi hyn eu lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd lle mae 3.5 o gastroenterolegwyr ymgynghorol yn darparu'r gwasanaeth ar hyn o bryd gyda'r angen o bosibl i roi cymorth i safleoedd eraill y rhai sy'n is-arbenigedd yn ERCP.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Mae Disgrifiad Swydd Llawn a Manyleb y Person wedi'i gynnwys ym mhob dogfen ychwanegol. Cyfeiriwch at y rhain.

Manyleb y person

Cymwysterau

Meini prawf hanfodol
  • Cofrestru CMC
  • MRCP llawn
  • Mynediad ar Gofrestr Arbenigwyr y GMC trwy CCST/CCT mewn Gastroenteroleg a meddygaeth gyffredinol (dyddiad CCT arfaethedig o fewn 6 mis i'r cyfweliad), tystysgrif cymhwyster ar gyfer cofrestriad arbenigol (CESR), neu Hawliau'r Gymuned Ewropeaidd
Meini prawf dymunol
  • Cymhwyster Ôl-radd Uwch

Profiad

Meini prawf hanfodol
  • O leiaf 4 blynedd o hyfforddiant dan oruchwyliaeth mewn rhaglen hyfforddi gyfatebol Gastroenteroleg SpR priodol
  • Profiad mewn Endosgopi, yn annibynnol ar OGD diagnostig a therapiwtig a cholonosgopi
Meini prawf dymunol
  • Diddordeb is-arbenigol mewn maeth Diddordeb isarbenigedd mewn ERCP Diddordeb isarbenigedd mewn hepatoleg

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident leaderCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100hyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Dr Aram Baghomian
Teitl y swydd
Consultant Gastroenterologist
Cyfeiriad ebost
Aram.Baghomian@wales.nhs.uk

Os ydych yn cael problemau'n gwneud cais, cysylltwch â

Cyfeiriad
Block 14
Glan Clwyd Hospital
Bodelwyddan
LL18 5UJ