Current Vacancies

Please wait, loading

Registered Nurse - Care of The Elderly

Band 5

Main area
Care of The Elderly
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Full Time 37.5 hours per week
Job ref
050-NMR515-0719
Site
Ysbyty Glan Clwyd, Rhuddlan Road
Town
Bodelwyddan
Salary
£24,214 to £30,112 per annum
Closing
24/07/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

And … If successful  why not join our temporary staffing Bank where you will have greater flexibility of when you work and we can support you to choose the shifts that fit in with your lifestyle and timetable. We will also introduce you to our smartphone App that allows you to share with us your availability.

For more information, please contact our friendly team on 03000 850 044 press 1, 2 or 3 

BCU.TemporaryStaffingAdmin@wales.nhs.uk

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Recruiting now – Registered Nurses for our to Acute Care of the Elderly Ward (ward 19  in Glan Clwyd Hospital –Beautiful North Wales

Come and join us – and be a part of a brand new exciting hospital development, which is creating the ideal environment for staff and our patients, improving the health of the population we serve 

Whether you are newly qualified or you have been in nursing for years or even thinking of coming back to Nursing , a move to us here in North Wales   will provide opportunities to either learn on the job or develop your skills further.  

This is an exciting opportunity to join our dynamic team in specialist elderly care. As a hospital, we are proud to have gone through an extensive period of refurbishment with a focus on achieving dementia friendly status. 

We are a friendly team and always thrive to deliver a compassionate high quality standard of care. Our top priority is the safety of our patients and their best possible care.  

We also focus on having fun getting to know our patients with a full activities programme led by our amazing Dementia Care Enablers. 

We value our nurses’ professional growth and we would want you to have an exciting and rewarding career. Offering a wide range of professional development.  

These include dementia training, end of life care, nutrition, mobility and function, pain management, frailty and resilience. Our motivated Senior Nursing Team can provide you with a comprehensive induction program, which will give you an opportunity to shadow some of the hospital’s specialist nurses.  

As you progress, we will widen your skills and knowledge through our comprehensive assessment unit (short stay frailty) and non-acute stepdown ward.  

We can offer you: 

 • Flexible working to suit you and your family, such as full time, annualised hours, part time, term time, to enable you to achieve a great work-life balance. Let us discuss!
 • Opportunity to rotate into and across acute elderly medicine
 • Support to progress your nursing career in a place that allows you to reach your goals inside work and out
 • A chance to be recognised for great work through our staff achievement awards
 • Continued professional development opportunities through our in house practice development programme and external academic courses within universities
 • High quality, modern services in rapidly developing wards and units
 • Career progression Opportunities (our main hospitals are Training hospitals)
 • Opportunity to rotate between two specialities to help you change direction whenever you want to
 • Excellent opportunities for career progression and a clear route to advanced practice to through post -graduation qualifications 

Other benefits for you:  

 • Free On-site parking available
 • Free Bus park & ride
 • Free Eye Care Vouchers
 • Work Place Pension
 • Comprehensive Learning & Development Package using our strong Links to local Universities & colleges for courses
 • Free DBS check,
 • Free Flu vaccination
 • Hepatitis B vaccination
 • Occupational Health Support network
 • NHS Discounts i.e. Restaurants, retail, package holidays
 • Free admission to Social Clubs – such as Betsi Runners (Clubs)
 • Uniform
 • Support networks, including trade unions, carers, chaplaincy, counselling service, NHS retirement fellowship , rainbow LGBT

If you wish to continue to live in England and travel to North Wales, then Glan Clwyd Hospital is in commutable distance and parking is free within our hospital site.  

We can provide financial support to help you relocate to North Wales along with flexible working options to enable you to achieve a great work-life balance. 

Finding extra fulfilment away from work is important too and with stunning surroundings, affordable housing, great schools and a true sense of community wherever you go, North Wales is the perfect place to start or continue your career. If you have the passion, vision and ability to make a difference and help move our services forward, we want to hear from you today!  

To apply please apply on line

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply. 

Closing Date: 24th July, 2019

 

 

Recriwtio yn awr- Nyrsys Cofrestredig ar gyfer ein Wardiau Gofal yr Henoed (ward 19) yn Ysbyty Glan Clwyd- Gogledd Cymru Godidog

Dewch i ymuno â ni- a bod yn rhan o ddatblygiad ysbyty newydd sbon cyffrous, sy'n creu'r amgylchedd delfrydol i staff a'n cleifion, yn gwella iechyd y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu 

P'un a ydych newydd gymhwyso neu wedi bod yn nyrsio am flynyddoedd neu'n hyd yn oed meddwl am ddod yn ôl i Nyrsio, bydd symud atom yma i Ogledd Cymru yn rhoi cyfleoedd i ddysgu yn y swydd neu i ddatblygu eich sgiliau ymhellach.  

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â'n tîm dynamig mewn gofal yr henoed arbenigol. Fel ysbyty, rydym yn falch ein bod wedi cwblhau cyfnod o ailwampio gyda phwyslais ar gyflawni statws sy'n gyfeillgar â dementia. 

Rydym yn dîm cyfeillgar, ac rydym bob amser yn ceisio darparu gofal o ansawdd uchel. Ein prif flaenoriaeth yw diogelwch ein cleifion a'u gofal gorau posibl.  

Rydym hefyd yn canolbwyntio ar gael hwyl wrth ddod i adnabod ein cleifion, gyda rhaglen llawn gweithgareddau dan arweiniad ein Galluogwyr Gofal Dementia gwych.  

Rydym yn gwerthfawrogi datblygiad proffesiynol ein nyrsys, a hoffem i chi gael gyrfa gyffrous a gwerth chweil. Cynnig ystod lawn o ddatblygiad proffesiynol.  

Mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant datblygiad, gofal diwedd oes, maeth, symudedd a swyddogaeth, rheoli poen, breuder a gwytnwch. Gall ein Huwch Dîm Nyrsio awyddus ddarparu rhaglen gynefino gynhwysfawr, fydd yn rhoi cyfle i chi gysgodi rhai o nyrsys arbenigol yr ysbyty.  

Fel rydych yn datblygu, byddwn yn ehangu eich sgiliau a'ch gwybodaeth drwy ein huned asesu cynhwysfawr (breuder arhosiad byr) a ward camu i lawr nad yw'n un llym.  

Gallwn gynnig: 

 • Oriau gwaith hyblyg sy'n gweddu i chi a'ch teulu, megis llawn amser, oriau blynyddol, rhan amser, amser tymor, i'ch galluogi chi i gyflawni cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith. Beth am i ni drafod!
 • Cyfle i gylchdroi i feddygaeth gofal yr henoed llym, ac ar ei thraws.
 • Cefnogaeth i ddatblygu eich gyrfa nyrsio mewn lle sy'n eich caniatáu i gyrraedd eich amcanion yn y gwaith, a'r tu allan iddo
 • Cyfle i gael eich cydnabod am waith gwych drwy ein gwobrau cyrhaeddiad staff
 • Cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus trwy ein rhaglen fewnol datblygu arfer a chyrsiau academaidd allanol mewn prifysgolion
 • Gwasanaethau modern, o ansawdd uchel ar wardiau ac unedau sy'n datblygu'n gyflym
 • Cyfleoedd datblygu gyrfa (mae ein prif ysbytai yn ysbytai Hyfforddi)
 • Cyfleoedd i gylchdroi rhwng dau arbenigedd i'ch helpu i newid cyfeiriad pryd bynnag yr hoffech
 • Cyfleoedd gwych er mwyn datblygu gyrfa a llwybr clir i arfer uwch i gymwysterau ôl-raddedig.  

Manteision eraill i chi:  

 • Parcio ar y safle am ddim ar gael
 • Parcio a theithio am ddim
 • Talebau Gofal Llygaid am Ddim
 • Pensiwn Gwaith
 • Pecyn Dysgu a Datblygiad Cynhwysfawr gan ddefnyddio ein Cysylltiadau cryf â Phrifysgolion lleol a cholegau ar gyfer cyrsiau.
 • Gwiriad DBS am ddim,
 • Brechiad ffliw am ddim
 • Brechiad Hepatitis B
 • Rhwydwaith Cefnogi Iechyd Galwedigaethol
 • Digowntiau y GIG h.y. Bwytai, siopau, pecynnau gwyliau
 • Mynediad am ddim i Glybiau Cymdeithas – megis Betsi Runners (Clybiau)
 • Gwisg:
 • Rhwydweithiau cefnogi, yn cynnwys undebau llafur, gofalwyr, caplaniaeth, gwasanaeth cwnsela, cymdeithas?? ymddeol y GIG, LGBT enfys  

Os hoffech barhau i fyw yn Lloegr a theithio i Ogledd Cymru, yna mae Ysbyty Glan Clwyd o fewn cyrraedd ac mae parcio am ddim ar safleoedd ein hysbyty.  

Gallwn ddarparu cefnogaeth ariannol i'ch helpu i symud i Ogledd Cymru, ynghyd ag opsiynau gweithio hyblyg i'ch galluogi i gyflawni cydbwysedd gwych rhwng gwaith a bywyd. 

Mae dod o hyd i foddhad ychwanegol y tu allan i'r gwaith yn bwysig hefyd, a gydag amgylchedd godidog, tai fforddiadwy, ysgolion gwych a gwir synnwyr o gymuned ble bynnag yr ewch, Gogledd Cymru yw'r lle perffaith i ddechrau eich gyrfa neu i barhau â'ch gyrfa. Os oes gennych chi'r angerdd, y weledigaeth a'r gallu i wneud gwahaniaeth a helpu i ddatblygu ein gwasanaethau, rydym am glywed gennych heddiw! 

Er mwyn ymgeisio, ymgeisiwch ar-lein

Dyddiad Cau: 24 Gorffenaf 2019 

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol neu i ymweld cysylltwch:

Luke Macdonald

Rheolwr Recriwtio Nyrsys

01745 448788 Ext 7606

 

 

Luke Macdonald

Nurse Recruitment Manager 

01745 448788 Ext 7606