Current Vacancies

Please wait, loading

Registered Nurse

Band 5

Main area
Day Surgery
Grade
Band 5
Contract
Permanent
Hours
Part Time 36 hours per week
Job ref
050-NMR286-0519-A
Site
Ysbyty Gwynedd
Town
Bangor
Salary
£24,214 to £30,112 per annum pro rata
Closing
26/06/2019 23:59

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB)  North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

 

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today: https://www.trainworklivenorthwales.co.uk/

 

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

 

Applications may be submitted in Welsh.  Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

 

Recruiting now – “Registered Nurses Acute surgical Day surgery unit, Ysbyty Gwynedd –Beautiful North Wales 

Come and join us – and be a part of an exciting hospital development, which is creating the ideal environment for staff and our patients, improving the health of the population we serve 

Whether you are newly qualified or you have been in nursing for years or even thinking of coming back to Nursing , a move to us here in North Wales   will provide opportunities to either learn on the job or develop your skills further.  

Tudno ward is a 30 trolley surgical unit. The ward will provide you with the experience and qualifications in surgical care.

Tudno ward is committed to provide both post registration University and in-house education to supporting our substantive ward staff, who in turn will develop into multi skilled professionals who will deliver high standards of nursing care. The senior ward managers will ensure as part of their service objectives regular staff appraisals and reviews to ensure that our nurses work within the organizations values and that individual development plans are achieved as well as completion of mandatory training.  

With great education and development opportunities, thanks to our close links with our local Universities, along with induction, orientation and preceptorship, we will make sure you are really looked after and are supported, to enhance your skills through continuing professional development.  

We can offer you: 

 • Flexible working to suit you and your family, such as full time, annualised hours, part time, term time, to enable you to achieve a great work-life balance. Let’s discuss!
 • Support to progress your nursing career in a place that allows you to reach your goals inside work and out
 • A chance to be recognised for great work through our staff achievement awards
 • Continued professional development opportunities through our in house practice development programme and external academic courses within universities
 • High quality, modern services in rapidly developing wards and units
 • Career progression Opportunities (our main hospitals are Training hospitals)

Other benefits for you:  

 • Free On-site parking available
 • Free Eye Care Vouchers
 • NHS Work Place Pension
 • Comprehensive Learning & Development Package using our strong Links to local Universities & colleges for courses
 • Free DBS check
 • Free Flu vaccination
 • Occupational Health Support network (eg Hepatitis B vaccination)
 • NHS Discounts i.e. Restaurants, retail, package holidays
 • Uniform
 • Support networks, including trade unions, carers, chaplaincy, counselling service, NHS retirement fellowship , rainbow LGBT    

Finding extra fulfilment away from work is important too and with stunning surroundings, affordable housing, great schools and a true sense of community wherever you go, North Wales is the perfect place to start or continue your career. If you have the passion, vision and ability to make a difference and help move our services forward, we want to hear from you today!  

To apply please apply on line

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing date: 26 June 2019

 

Recriwtio’n awr - "Nyrsys Cofrestredig tîm nyrsio ward lawfeddygol Adran Tudno. Ysbyty Gwynedd- Gogledd Cymru Hardd 

Dewch i ymuno â ni- a bod yn rhan o ddatblygiad ysbyty cyffrous, sy'n creu'r amgylchedd ddelfrydol i staff a'n cleifion, a gwella iechyd y boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu 

P'un a ydych newydd gymhwyso neu wedi bod yn nyrsio am flynyddoedd neu'n hyd yn oed meddwl am ddod yn ôl i Nyrsio, bydd symud atom yma yng Ngogledd Cymru yn rhoi cyfleoedd i ddysgu yn y swydd neu i ddatblygu eich sgiliau ymhellach.  

Mae adran Tudno yn ward lawfeddygol sy’n cynwys 30 o droliau. Bydd y ward yn rhoi profiad a chymwysterau i chi mewn gofal lawfeddygol.

Mae ward Tudno wedi ymrwymo i roi addysg ôl-gofrestredig prifysgol ac addysg fewnol i gefnogi ein staff parhaol ar y ward, a fydd yn eu tro'n datblygu i weithwyr proffesiynol aml-sgil a fydd yn darparu gofal nyrsio o safon uchel. Bydd uwch reolwyr y ward yn sicrhau fel rhan o'u hamcanion gwasanaeth, bod gwerthusiadau ac adolygiadau staff yn cael eu cynnal i sicrhau bod ein nyrsys yn gweithio o fewn gwerthoedd y sefydliad a bod cynlluniau datblygu unigol yn cael eu cyflawni yn ogystal â hyfforddiant gorfodol yn cael ei gwblhau.   

Gyda cyfleoedd addysg a datblygu gwych, diolch i'n cysylltiadau agos gyda'n Prifysgolion lleol, ynghyd ag anwytho, cynefino a phreceptoriaeth, byddwn yn gwneud yn siŵr y byddwn yn gofalu amdanoch ac y byddwch yn cael eich cefnogi i wella eich sgiliau drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.  

Gallwn gynnig: 

 • Gwaith hyblyg sy'n addas i chi a'ch teulu, megis oriau llawn amser, oriau blynyddol, rhan amser, cyfnod tymor, i'ch galluogi i gyflawni cydbwysedd gwaith - bywyd da. Beth am drafod!
 • Cefnogaeth i ddatblygu eich gyrfa nyrsio mewn lle sy'n eich caniatáu i gyrraedd eich amcanion yn y gwaith, a'r tu allan iddo
 • Cyfle i gael eich cydnabod am waith gwych drwy ein gwobrau cyrhaeddiad staff
 • Cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus trwy ein rhaglen ddatblygu arfer mewnol a chyrsiau academaidd allanol mewn prifysgolion
 • Gwasanaethau modern, o ansawdd uchel ar wardiau ac unedau sy'n datblygu'n gyflym
 • Cyfleoedd gwella gyrfa (mae ein prif ysbytai'n ysbytai Hyfforddi)
 • Cyfleoedd i gylchdroi rhwng adrannau Llawfeddygol / Orthopaedig arbenigol i alluogi graddedigion i newid cyfeiriad er mwyn cael mwy o brofiad a gwella llwybr y claf.
 • Cyfleoedd gwych er mwyn datblygu gyrfa a llwybr clir i arfer uwch i gymwysterau ôl-raddedig.  

Manteision eraill i chi:  

 • Mae parcio am ddim ar gael ar y safle
 • Talebau Gofal y Llygaid am ddim
 • Pensiwn Gweithle'r GIG
 • Pecyn Dysgu a Datblygu cynhwysfawr gan ddefnyddio cysylltiadau cryf i Brifysgolion a cholegau lleol ar gyfer cyrsiau
 • Gwiriad DBS am ddim
 • Brechiad Ffliw am ddim
 • Rhwydwaith Cefnogi Iechyd Galwedigaethol (e.e brechiad Hepatitis B)
 • Gostyngiadau'r GIG h.y bwytai, manwerthu, pecynnau gwyliau
 • Gwisg:
 • Rhwydweithiau cefnogi, yn cynnwys undebau llafur, gyrfaoedd, caplaniaeth, gwasanaeth cwnsela, cymrodoriaeth ymddeol y GIG, enfys LGBT  

 Os hoffech barhau i fyw yn Lloegr a theithio i Ogledd Cymru, yna mae Ysbyty Maelor Wrecsam o fewn cyrraedd ac mae parcio am ddim yn ein hysbyty.  

Gallwn ddarparu cefnogaeth ariannol i'ch helpu i symud i Ogledd Cymru, ynghyd ag opsiynau gweithio hyblyg i'ch galluogi i gyflawni cydbwysedd gwych rhwng gwaith a bywyd. 

Mae dod o hyd i foddhad ychwanegol y tu allan i'r gwaith yn bwysig hefyd, a gydag amgylchedd godidog, tai fforddiadwy, ysgolion gwych a gwir synnwyr o gymuned ble bynnag yr ewch, Gogledd Cymru yw'r lle perffaith i ddechrau eich gyrfa neu i barhau â'ch gyrfa. Os oes gennych chi'r angerdd, y weledigaeth a'r gallu i wneud gwahaniaeth a helpu i symud ein gwasanaethau ymlaen, rydym am glywed gennych heddiw! 

Er mwyn ymgeisio, ymgeisiwch ar-lein

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon. 

Dyddiad cau: 26 Mehefin 2019

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident employerCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100

Applicant requirements

You must have appropriate UK professional registration.

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Documents to download

To print a document or save it to your computer, please click with your right mouse button on the document title and select "Save Target As...". You can then save the document in a suitable place on your computer ready to print it out. Clicking with the left mouse button will open the document in a new window (if your web browser can do so).

Apply online now

Further details / informal visits contact

Rachel Parry

Deputy ward Manager

Tudno Ward

Ysbyty Gwynedd

01248 384222